بمناسبت شب ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)،هیئت حسینیه قاضی جهان درمنزل آقای حاج محمدرنجبری برگزارخواهدشد.


زمان:روزسه شنبه مورخه:1395/01/10 ساعت:
22:00 الی 23:30 
مکان: کوی روبری تاکسی تلفنی ملت  - به نشانی پرچم

منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : پایگاه اطلاع رسانی اخبارمذهبی قاضی جهان |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان منبع : |اطلاعیه هیئت حسینیه قاضی جهان
برچسب ها : قاضی جهان ,حسینیه قاضی